Windows-Version an Dateien erkennen.

Windows-Version an Dateien erkennen.

1 minutegelesen

c:\Windows\System32\ntoskrnl.exe > Eigenschaften Details > Produktversion.

File Version Distribution
3.10 Windows NT 3.1
3.50 Windows NT 3.50
3.51 Windows NT 3.51
4.0 Windows NT 4.0
5.0 Windows 2000
5.1 Windows XP
5.2 Windows Server 2003
6.0 Windows Vista / Windows Server 2008
6.1 Windows 7 / Windows Server 2008 R2
6.2 Windows 8
6.3 Windows 8.1
10.0 Windows 10

0
25
1 minutegelesen